Selecteer een pagina

Algemene

VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
Van: Natasja Veesaert Beeldschermwerk
versie: april 2003

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Natasja Veesaert Beeldschermwerk en de opdrachtgever.
2. Natasja Veesaert Beeldschermwerk wordt verder vermeld als NVB.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door NVB gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. NVB is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
3. Levertijden in offertes van de NVB zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is NVB daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij NVB anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht NVB niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
8. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door NVB wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en NVB met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.
9. Mondelinge afspraken en bedingen binden NVB eerst nadat deze schriftelijk door NVB zijn bevestigt.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1. NVB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft NVB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NVB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan NVB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NVB zijn verstrekt, heeft NVB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. NVB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat NVB is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor NVB kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan NVB de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door NVB of door NVB ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart NVB voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4 Levering
1. Indien tot levering wordt overgegaan dienen beide partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste (revisie)proef van de opdracht te controleren en goed te keuren.
2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat NVB deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien NVB gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan NVB ter beschikking heeft gesteld.
4. Indien NVB een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever NVB schriftelijk ingebreke te stellen.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan NVB de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 Herroepen en beëindigen opdracht
1. Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat NVB zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.
2. Wanneer de werkzaamheden van NVB bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldenden overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worde beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden.
3. Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van NVB redelijkerwijs niet kan wordeen verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft NVB het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de ooraaak van zijn dat van NVB redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft NVB , naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Artikel 6 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. NVB heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van NVB op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door NVB geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van NVB totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met NVB gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht NVB zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 8 Garantie
1. NVB garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en opdrachtgever van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan NVB.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal NVB de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van NVB, zorgdragen voor herstel.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van NVB, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 9 Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van E 50,00.
2. Indien NVB hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. NVB kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 4.1, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedgekeuring heeft gegeven.
2. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
3. De aansprakelijkheid van NVB voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het gefactureerde of overeengekomen bedrag tot het maximum van het verzekerde bedrag.
4. NVB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart NVB voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van (intellectuele) eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan NVB informatiedragers, elektronische bestanden, etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden, etc vrij zijn van virussen en defecten.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, waar auteurs of eigendomsrechten oprusten, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, NVB gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en NVB zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is NVB niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13 Overige bepalingen
1. Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden NVB niet, behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover NVB de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.
2. Op de overeenkomst tussen NVB en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen NVB en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar NVB is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.